Currently Browsing: มาตรป้องกันโควิด

จอร์เจียเปิดให้ทุกประเทศเข้าได้แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พลเมืองของทุกประเทศ สามารถเดินทางเข้าจอร์เจียได้ …

Metro Tbilisi

ขนส่งสาธารณะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในจอร์เจียระลอกที่ 4 ได้ผ่านจุดพีคมาแล้ว…

สรุปมาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 21 มีนาคมประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งเดือนจนถึงวันที่ 21 เมษายน …

Rabati

จอร์เจียห้ามต่างชาติเข้า แต่ไม่ได้ห้ามออก

แม้ว่าวันนี้จอร์เจียจะห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแล้ว …

จอร์เจีย

จอร์เจียประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ 2 สัปดาห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจอร์เจีย ได้ประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทาง …

uplistsikhe

ยืนยันผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย และยกเลิกสายการบินไปยุโรป

ยืนยันตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย และออกมาตราการเพิ่มเติม …

Tbilisi

จอร์เจียประกาศเพิ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงอีก 3 ประเทศ

Update มาตรการป้องกันโควิด 19 ในจอร์เจีย …

tbilisi clock tower

จอร์เจียเพิ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงอีก 4 ประเทศ

Update มาตรการป้องกันโควิด 19 ในจอร์เจีย …

qatar

กาต้าร์ระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว (14 ประเทศ รวมไทย)

กาต้าร์ออกมาตราการระงับการเข้าประเทศชั่วคราว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 14 ประเทศ …

โควิด จอร์เจีย

Update มาตรการป้องกันโควิด19 ในจอร์เจีย

ข้อมูล ณ 6 มี.ค. 2563 เวลาท้องถิ่น 15:00 น.

Bodbe

สรุปสถานการณ์และมาตรการป้องกันโควิด 19 ในจอร์เจีย

ผู้ป่วย 3 รายเป็นคนจอร์เจียที่ไปติดเชื้อมาจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยง คือ อิหร่าน …

Don`t copy text!