Currently Browsing: เรสซิเดนซ์

การขอเรสซิเดนซ์ และสัญชาติจอร์เจีย

บุคคลที่ถือเรสซิเดนซ์ถาวร ครบ 6 ปี สามารถยื่นขอสัญญาติจอร์เจีย โดยไม่ต้องสละสัญชาติเดิม และเมื่อมีหนังสือเดินทางจอร์เจีย ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น

Don`t copy text!