Currently Browsing: โคโรน่า

sighnaghi

รัฐบาลจอร์เจียช่วยประชาชนชำระค่าสาธารณูปโภค 3 เดือน

นายกรัฐมนตรีจอร์เจีย Giorgi Gakharia ประกาศในการประชุม …

สรุปมาตรการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 21 มีนาคมประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งเดือนจนถึงวันที่ 21 เมษายน …

Rabati

จอร์เจียห้ามต่างชาติเข้า แต่ไม่ได้ห้ามออก

แม้ว่าวันนี้จอร์เจียจะห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศแล้ว …

จอร์เจีย

จอร์เจียประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ 2 สัปดาห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจอร์เจีย ได้ประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทาง …

uplistsikhe

ยืนยันผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย และยกเลิกสายการบินไปยุโรป

ยืนยันตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย และออกมาตราการเพิ่มเติม …

Tbilisi

จอร์เจียประกาศเพิ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงอีก 3 ประเทศ

Update มาตรการป้องกันโควิด 19 ในจอร์เจีย …

จอร์เจียประกาศระงับเที่ยวบินจากจีนชั่วคราว

จอร์เจียประกาศระงับเที่ยวบินจากจีนและงดการนำเข้าสัตว์ …

Don`t copy text!